Generelle vilkår og betingelser for bestilling av hotellrom gjennom flyplasservice.as1. Definisjoner
Følgende definisjoner gjelder for disse generelle vilkår og betingelser for bestilling av hotellrom gjennom flyplasservice.as:

  • "Kunden" : Er kunde som bestiller Hotellrommet på Nettstedet.

  • "FLYPLASSERVICE AS" : Er eier og driver av Nettstedet og selger av Hotellrommet til Kunden.

  • "Hotellrommet" / "Rom" : Er det eller de hotellrom som tilbys av FLYPLASSERVICE AS gjennom Nettstedet.

  • "Hotellets betingelser" : Er Hotellets egne booking bestemmelser, samt vilkår og betingelser for [leie og bruk] av Hotellrommet.

  • "Vilkårene" : Er disse generelle vilkårene og betingelsene for formidling og bestilling av Hotellrommet.


2. Bakgrunn
FLYPLASSERVICE AS leier ut hotellrom etter avtale til Kunden gjennom Nettstedet.Vilkårene gjelder ved Kundens bestilling av Hotellrommet gjennom Nettstedet.

3. Kunden
Kunden må være myndig, ha rettslig handleevne til å påta seg kontraktsrettslige forpliktelser og ha nødvendig samtykke eller myndighet til å handle for eller på vegne av personer som er inkludert i bestillingen av Hotellrommet. Kunden er fullt ut ansvarlig (økonomisk og på annen måte) for sine aktiviteter på Nettstedet.

Kunden garanterer at den informasjon som Kunden i forbindelse med bestilling av Hotellrommet registrerer på Nettstedet om seg selv og den/de personer som er inkludert i bestillingen er korrekt og nøyaktig.

4. Bestilling, endringer og avbestilling
Bestilling av Hotellrommet skal skje i samsvar med Vilkårene og for øvrig på den på Nettstedet anviste måte.
Kunden plikter å sette seg inn i Vilkårene og Hotellets betingelser før bestilling av Hotellrommet og har ved bestilling akseptert disse som bindende.
Bekreftelse på en bestilling av Hotellrommet sendes av FLYPLASSERVICE AS til Kunden via e-post. Kunden er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i bekreftelsen er korrekte. Hvis Kunden ikke mottar en bekreftelse via e-post innen 24 timer etter at bestillingen er foretatt, må Kunden kontakte FLYPLASSERVICE AS via den kontaktinformasjon som finnes på Nettstedet.
Bestilling av Hotellrommet er rettslig bindende straks den er bekreftet.

5. Betaling
Kunden skal betale Vederlaget. Vederlaget som vises på Nettstedet inkluderer ingen gebyrer eller avgifter for valgfrie tillegg, som eksempelvis varer fra minibaren eller telefonsamtaler. Alle kostnader utover Vederlaget betales direkte til Hotellet.
Betaling av Vederlaget skjer på forskudd gjennom Nettstedets betalingstjeneste samtidig med bestilling. FLYPLASSERVICE AS forbeholder seg retten til å reservere et beløp til sikkerhet for oppgjør av Vederlaget, og dersom Hotellet krever det, til sikkerhet for dekning av skader mv.

6. Opplysninger om Hoteller og Hotellrommet på Nettstedet
Kunden er innforstått med at alle opplysninger om Hotellet og Hotellrommet på Nettstedet er informasjon tilgjengeliggjort av Hotellet og at FLYPLASSERVICE AS ikke har ansvar for at informasjonen er korrekt/nøyaktig.
Dersom Kunden ønsker ytterligere informasjon/opplysninger om Hotellet og Hotellrommet enn det som fremgår på Nettstedet er Kunden selv ansvarlig for å innhente dette direkte fra Hotellet.

7. Ansvarsforhold
Kunden er selv ansvarlig for å sette seg inn i de regler og bestemmelser som gjelder for opphold på Hotellet/Hotellrommet.
FLYPLASSERVICE AS er ikke ansvarlig for tap som følge av tekniske feil eller lignende på Nettstedet.

8. Mislighold ved bruk av Nettstedet
All bruk av Nettstedet som er ulovlig, uredelig, upassende eller forøvrig i strid med Vilkårene og/eller Hotellets betingelser, gir grunnlag for å nekte Kunden tilgang til Nettstedet og/eller Hotellrommet.

9. Endring av Vilkårene
Vilkårene kan når som helst endres av FLYPLASSERVICE AS, uten forvarsel, selv om slike endringer ikke vil gjelde for bestillinger som allerede er foretatt.

10. Lovvalg og verneting
Vilkårene er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av et annet lands rett.
Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til Vilkårene, avgjøres ved ordinær rettergang.

<<< Tilbake